EDN China > 其它文章 > 微处理器与DSP > 正文
?

在51单片机中实现触摸屏

作者:shenghuo: EDN China?? 2008年06月02日 ?? 收藏0
nbsp;????? Y = SPI_Read();
??????????? SS = 1;
????? }
}

uint8 LCD_XY()
{
?????? TSC_Read(0x8000);

?????? if(X>488&&X<=1021)
???????????? LCD_Y = 0;
?????? else if(X>1021&&X<=1554)
??????&nbs;

p;????? LCD_Y = 1;
?????? else if(X>1554&&X<=2087)
???????????? LCD_Y = 2;
?????? else if(X>2087&&X<=2620)
???????????? LCD_Y = 3;
?????? else
?????? {
???????????? return 0;
??????? }

?????? if(Y>200&&Y<=622)
???????????? LCD_X = 7;
?????? else if(Y>622&&Y<=1044)
???????????? LCD_X = 6;
?????? else if(Y>1044&&Y<=1466)
???????????? LCD_X = 5;
?????? else if(Y>1466&&Y<=1888)
???????????? LCD_X = 4;
?????? else if(Y>1888&&Y<=2310)
???????????? LCD_X = 3;
?????? else if(Y>2310&&Y<=2732)
???????????? LCD_X


?? ?? ??


打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮

1.扫描左侧二维码
2.点击右上角的分享按钮
3.选择分享给朋友
?? ??

可编程? 单片机? 显示屏?

相关文章

我来评论
美国的游客
美国的游客 ??? (您将以游客身份发表,请登录 | 注册)
?
有问题请反馈